Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Rijdshof

Asenray
hoeve
<1551
Lat 51,18876
Lng 6,05179
 • Op-ghein-Ende 1358
 • Schafferey
 • Rijdshof
 • de Rheit
 • die Reith
 • op gen Riet 1681
 • op den Ryth 1681
 • op de Rijt 1681 1742
 • de Rijdt 1715
 • de Riedt 1748
 • de Rijtherhoff 1754
 • Rijtterhof 1723 1787
 • de Rijtshof 1848


Op menig kaart staat de Rijterhof op een verkeerde locatie afgebeeld Zoals op de Kuypers kaart uit 1865 en de topografischekaart uit 1895


Rijdshof volgens carte figuratief (1766)

Volgens een vermelding in het cijnsregister van 1766 stond de boerderij Ten Eynde (=de Rijt) op naam van Alie van Asenraedt. Reeds in 1358 stond de boerderij Op-ghein-Ende op naam van Ade, weduwe van Geraet van Asenrade. Hiermee is de ouderdom van deze akkergrond bij benadering aan te geven. Later is de grond overgegaan op inwoners van Asenray.

In 1551 voegde hertog Willem van Gulik de goederen toe aan de gemeente Maasniel in de vrij landen van Dalenbroek. Hiertoe behoorde ook die Schafferey, een andere benaming voor de Rijtterhof. De boerderij kwam in 1606 in handen van de kruisheren. Het klooster had er al sinds aloude tijden nog een andere pachtboerderij: Sint Comelishof. Op 21 februari 1748 brandde de Riedt tot de grond toe af. Het heeft tot juli 1754 geduurd voordat de pachters een nieuwe boerderij hadden opgebouwd. Maar nu herrees de Rijtherhoff aan deze kant van de beek, te weten aan Maasnielderzijde op de Inghcamp, waarvan anderhalve morgen werd afgepaald. Het klooster had de grond aan de echtelieden in erfpacht gegeven voor een malder rogge jaarlijks. Daarop hebben de halfluiden op eigen kosten er hun huis met schuur getimmerd. (kaart 6) Evenwijdig aan de beek werd het huis gebouwd met in het verlengde daarvan de stallen. Daarnaast lag de schuur in dezelfde richting. Tegenwoordig is dat nog zo, behoudens enige minder opvallende aanbouw. Tegen het einde van de 18e eeuw werden de meeste kloostergemeenschappen opgeheven en hun goederen onteigend. Dat gebeurde in 1773 al met de jezuïeten. Hun pachthof achter Maasniel hield toen op te bestaan. De gronden werden perceelsgewijze verkocht. Andere ordes overkwam zo'n tien jaar later hetzelfde. Dat gebeurde op last van keizer Jozef II van Oostenrijk. Het beheer van de voormalige kloostergoederen werd overgenomen door het "Comité de la caisse de religion"; in deze streek vertegenwoordigd door J.F. van der Renne. De halfwinning werd nu omgezet in een geldpacht. Als laatste in de rij werd de Munsterabdij in Roermond opgeheven door de Franse overheid in 1797. In dat jaar werden de zogenaamde Nationale Domeinen verkocht. De boerderijen werden geschat op twintig keer de pachtopbrengst. Bij de openbare verkoop werd de prijs ingezet op ½ deel van de aldus verkregen waarde. Zoals hier toen gebruikelijk was, kon geboden worden bij het opbranden van een kaars. Die dan het laatste bod had gedaan, verwierf het goed in eigendom. Zo kwamen enkele boerderijen onder Maasniel in handen van burgers zo gingen de akkers van de Reyt gingen voor 5.000 francs over op Smetz uit Maaseik. Rond 1920 kocht Reiter Joep (Jozef Tegelbeckers) de boerderij . Deze hield hier in zijn dagen tevens café in het voorhuis, tot een brand de zoldering verwoestte.


Rijdshof volgens kadasterkaart (1818)

Naams verklaring: Rijt was in de Kempen zeer verspreid als naam voor waterlopen. Niet alleen zijn talrijke nederzettingen genoemd naar de ligging bij zulk een rijt,


Roer Ohé

Leeuwen
Straat
Lat 51,21658
Lng 6,00207

Roer Ohé


Roer Ohé volgens carte figuratief (1786)


Rooden Akker, De

Donderberg
veldnaam
1766
Lat 51,18226
Lng 6,01677

De Rooden Akker (1766) Ongeveer 13 ha. akkerland van Kloostershof.(1338- campus Trelenserens?)

Ongeveer veertig bunder grond van Kloosterhof waren belast met een keurmede aan de vrijheer van Dalenbroek, o.a. de Knoerscamp, het Peertsbroek, en de Rode-akker. Verder was de boerderij belast met een jaarlijkse cijns van 21 kapoenen en 13 hoenders en nog 21 schellingen aan de vrijheer.


De Rooden Akkervolgens het keurmeden register 1766


Roosendael, Het

Donderberg
veldnaam
Lat 51,18523
Lng 6,00948

Het Roosendael Op deze plaats staat nu de gelijknamige bejaardenflat.


Roro, Koeipas

Leeuwen
veldnaam
1818
Lat 51,21775
Lng 5,99367

Roro

Waarschijnlijk is dit een oude Roer-arm, De gronden aan de binnezijde van de bocht liggen veel hoger.


Roro volgens kadasterkaart (1818)


Rosvalderen, Aan het

Asenray
veldnaam
1648
Lat 51,19233
Lng 6,04874

Aan het Rosvalderen Staat op een kaartje uit 1766 foutief op de tegenoverliggende hoek van de kamp getekend.

De kampen waren met hagen omzoomd om het vee te weren, dat naar de "gemeynten" werd gevoerd. Op andere plaatsen moest een valhek de dieren weerhouden, zoals het Rosvalderen.

Tegen het einde van de 17e eeuw woonde in Asenray Claes Sillen. Volgens het bunderboek van 1682 stonden ruim 10 morgen akkerland op zijn naam. Daar kwamen nog eens 4 morgen bij. In Asenray was er toen geen tweede boer, die bij benadering zoveel land in eigendom had. Voor en na werd een groot deel van de grond door zijn erfgenamen verkocht aan schepen Claessen en tapper Thomassen. Ook van de andere boeren verwierven zij nog menig akkertje. Aanvankelijk werden de zoons van Claes gedoopt als de kinderen Littens. Zelf was hij dan ook een zoon van Sill Littens, schepen van 1648 tot 1659. Hij stond beter bekend als Sill aent Rossfalderen, of algemener ook Sill to Asenray genoemd. Het huis vaN Sill is goed te zien op de kaart uit 1766.Dit valhek staat op een kaart van 1766 getekend op een hoek van de kamp te Asenray. Volgens 17e eeuwse gegevens stond daar evenwel het huis van Jan van Cleynen-Gelabbich. Het Rosvalderen stond dan ook aan de tegenoverliggende hoek aan de Rosbaen. Ook in 1709 stond daar nog het "Roost Valderen".


Aan het Rosvalderen volgens carte figuratief 1766


Ruerstraete

Asenray Thuserhof
Straat
Lat 51,18510
Lng 6,05134

Liep in het verlengde van de veedrift verder als Roermondse houtstraat langs de Thuserhof.


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008