Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Kaenjel, Op de

Spick

veldnaam
1636
Lat 51,19245
Lng 6,02535

Op de Kaenjel Akkerland aan de leigraaf (1636).


Op de Kaenjel volgens kadaster 1818 Sectie C


Jesuiters land Caniel volgens carte figuratief 1766


Kalverbaandje

Leeuwen
veldnaam
Lat 51,21552
Lng 6,00354

Kalverbaandje Dit weitje hoorde bij de Puytlingshof. Het ligt in de Zwaer Ohe


Kattenbaand

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,20680
Lng 5,99195

Kattenbaand 1480- Kattenland Gelegen nabij Mijheerkens


Kercke paed

Maasniel
Heuvel, Hoogvonderen
straat
1818
Lat 51,19490
Lng 6,01645

Voetpad vanaf de Straat naar de Schuttekleef ter afkorting van de Jaegerstraete.
1454: Asenraeder Stappen. 1818 Kereke paed.
Kercke paed volgens minuutkaart 1832

Voor de inwoners van Asenray was van oudsher de Jaegerstraete de belangrijkste weg naar het dorp Maasniel . Omdat de weg met twee grote krommingen om de Donderberg heen liep, maakte men al vroeg een voetpad door de velden vanaf het Horenjock , over het Hoog Vonderen , langs de Herttenpael , over de Seute Bemden tot aan de boerderij in de Straat . Dit voetpad, toen beter bekend als de Asenrader Stappen , werd al in het midden van de 15e eeuw genoemd en als kerkepad gebruikt. Een " stap " was een brede plank over een sloot. Dus ongeveer hetzelfde als een " vonderen ".
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Kerckweg

Maasniel
De Wijer
Straat
Lat
Lng


Kerckweg volgens kadasterkaart 1818

Deze weg werd gebruikt door de bewooners van het gehucht de Spick om naar Maasniel te gaan en liep door het Kerkeveld. Deze weg is door de aanleg van woonwijken en de aanleg van de A73 totaal verdwenen


Kerkeveld

Maasniel
Heuvel, De Weijer
veldnaam
1480
Lat 51,19701
Lng 6,02130

Kerkeveld Waarschijnlijk eerst na 1480 zo genoemd. Toen was er nl. nog sprake van den Nielre velde achter den kirchen.
Dit uitzonderlijk grote veld was gelegen ten oosten van Maasniel
Het lag tussen maasniel, de Wijershof, de Spick en de Jagerstraat. In dit gebied liggen nu diverse wijken: Kerkeveld, de Weijer, de Heuvel en industrie park Spickerhoven, Daarmee is nog niet het totale grondgebied afgedekt.

Een deel van het kerkeveld volgens cartefiguratief 1766


Kerkeveld volgens kadaster 1818 Sectie C


Kerkevoetpad

Maasniel, Aseray, Maalbroek
De Weijer
Straat
Lat 51,19387
Lng 6,04720

Vanaf het Rosfalderen over het Maalbroek langs Spick en Weyer en kwam de Wheemhof uit op de Schut
Dit pad werd door inwooners van het Maalbroek en Asenray gebruikt om in Maasniel ter kerke te gaan

Kerkevoetpad volgens minuutkaart 1832


Kinderkamp, De

Spick
veldnaam
1636
Lat 51,19457
Lng 6,02962

De Kinderkamp(1636)Vijf morgen akkerland van de Kleine Spick.

De Kinderkamp volgens carte figuratief 1786

Genoemd in een erfdeling van de welgestelde Roermondse burgerfamilie Claes Pauwels, getrouwd met Margrieth van Meysenborgh woonende aan de Craenpoort naast d'Alde Waege . In 1636 vond de verdeling plaats onder de drie erfgenamen van Claes Paulus en Margrieth van Meyssenborgh.
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Kloosterhof

Donderberg
hoeve
1270
Lat 51,18005
Lng 6,01970

Kloosterhof


foto D. Clerx 2002

"...desen bouwhoff oock al tzedert eenen immemorieelen tijdt in possessie geweest is van alleen met twee peerden te dienen in de naebuyrlijeke diensten, nietteghenstaende den selven ordinairlijek vier peerden tot den aekerbouw gebruyekt heeft... "

Een van de oudste boerderijen in het kerspel Nyell is ongetwijfeld Kloostershof . De Munsterabdij in Roermond kocht in 1266 van Rutger van Effelt en zijn vrouw Hadewig enige landerijen aan de beek, waarna zij aldaar binnen enkele jaren de hoeve liet timmeren. In 1272 kreeg de abdis het voor elkaar om haar boerderijen te Herten en Asenray vrij te stellen van de kleine tienden, dat was de jaarlijkse belasting op o.a. zaden en jonge dieren. In 1283 werd dit recht nog eens bekrachtigd. Kloostershof werd dus omstreeks 1270 gesticht.
Midden 18e eeuw liet de Munsterabdij haar boerderij aan het Gebroek onder Maasniel opnieuw opbouwen. Haaks op de beek verrees een langwerpig gebouw van baksteen (35x12 meter). Aan de zuidzijde lag het woongedeelte en daarachter waren de stallen gebouwd, alles onder één dak. Over de gehele lengte lag de graanzolder. De westzijde, die nu nog witgekalkt is, was tot voor kort tevens de voorkant van de boerderij. Van hieruit liep dan ook een voetpad langs de moestuin naar het Gebroek . Zestien jaar na het voltooien van deze bouw werd in 1766 parallel hiermee een schuur gemetseld met aan de beide kopzijden een wagenpoort. De huidige Kloosterweg liep dus vanouds achter de boerderij langs. Al spoedig werden de twee gebouwen (waarschijnlijk met een sjop) met elkaar verbonden. Nog in het midden van de 1ge eeuw had de boerderij deze U-vorm. Eerst later werd de binnenplaats afgesloten met een toegangspoort aan de noordkant. Hier werden aan weerszijden van de poort de schape- en paardestal gebouwd met daarboven de kamers van de knechten. Aan de overzijde van het binnenerf lagen de dorsvloer en de varkensstal. Ook de indeling van de hof, zoals die op de kadasterkaart uit de 1ge eeuw getekend staat, is in de loop der tijden naar omstandigheden veranderd. Volgens de Ferraris-kaart (rond 1775 getekend) lag de grote boomgaard achter de boerderij aan de overkant van de weg. Tussen de hoeve en de beek stonden toen eveneens enkele fruitbomen. Daar werd de moestuin aangelegd die reikte tot aan het bakhuis. Voorheen was de tuin voor het huis gelegen, zoals nu ook weer, naast de oude lindeboom . [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

 


Knoerskamp

Donderberg nabij Kloosterhof
veldnaam
1766
Lat 51,17974
Lng 6,01357

Knoerskamp (1766)


Koebaand of Veeweiden. Koeypas

Leeuwen
veldnaam
1786
Lat 51,21738
Lng 5,99563

Koebaand of Veeweiden. Vaker nog Wedeweyden genoemd.
1709 Koeypas


Koebaand of Veeweiden volgens carte figuratief 1786

De groen ingekleurde gebieden zijn de Veeweiden. Dit is zogenaamde gemene grond (grond waarvan de gemeenschap gezamenlijk gebruik mocht maken). Links is goed het uitwaaierende patroon van een veedrift te zien. In vroeger tijden bezaten de boeren geen weilanden, hun vee (varkers, schapen en koeien) werden door z.g.n. koe-, varkens- en schaapsluiden opgehaald en gezamenlijk naam deze graslanden gedreven, alwaar het vee zich te goed deed aan de vegetatie.
Ook wel Roro genoemd


Kolgaitien, Het

De Weijer
veldnaam
Lat 51,20014
Lng 6,02173

Het Kolgaitien Ook wel Kickgaetje (=uitkijkpost?).
Op de kartefiguratief uit 1786

Het kiekgat of St. Urbanusweeg
Links onder de pachthoeve Weijershof


Korenbaand aan de Biesakker

Leeuwen
veldnaam
1676
Lat 51,21101
Lng 5,99268

Korenbaand aan de Biesakker (1676)


Kreckencamp

Leeuwen
veldnaam
1467
Lat 51,20673
Lng 6,00552

Kreckencamp (1480)
Kirckakker (1467)- zo genoemd naar de eigenaar.


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008