Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Haelen-Toylen

Leeuwen
veldnaam
1489
Lat 51,20704
Lng 6,00755

1489- Holenther aan de beekstraat-
1523- eynen holenteren strouck. = vlierstruik.
(1543) Haelen-Toylen
Nu: aan de Schouwberg.


Heggen, De / Hoge hegge, De / Holwurps

Leeuwen
veldnaam
1682
Lat 51,21539
Lng 6,01197


De hoge hege volgens carte figuratief 1768

De Heggen grensafscheiding met Asselt
1682- Holwurps-beemd aan de heggen
1723- Holwurp in de Vuylbempden op naam van het Munster.
1786 De Hoge hegge was een zogenaamde landweer op de grens van de heerlijkheden Swalmen en Asselt enerzijds en Daelenbroek (o.a. Maasniel, Leeuwen en Asenray) anderzijds.


Helle, In de

Straat
veldnaam
1704
Lat 51,18496
Lng 6,03504

In de Helle Tot 1704 afzonderlijke huisplaats met 2 bunder land. Daarna boomgaard van Heystershof. Zie ook In de Helvaert


Volgens Carte figuratief 1766


Hellevaert, De / Helvaert, In de

Straat
veldnaam
1421
Lat 51.182503
Lng 6.026902

 

Kadestralekaart 1818

De Hellevaert ofwel Verckensdijck.
Oude toegangsweg naar Heystershof.
1421- land aan de Hellenvoert.

De perselen zijn in tweehonderd jaar tijd niet veel gewijzigd, alleen het vennetje is verdwenen

In de Helvort, Dit Veld ligt tussen Heisterhof en kloosterhof aan de grens met Melick

Aan de Straat lag tot ongeveer 1700 een huis met de naam "die Helle". In de 16e eeuw woonde hier Peter Duvel, herbergier, en Trijntgen, waardin in der Hellen. In 1510 schonk Heyn van der Hellen een half bunder land aan het Gasthuis. In 1628 woonde hier Nellis in gen Heli en vijftig jaar later stonden huis, akker en boomgaard tussen Heysters en Carthuysers op naam van Jacob Nelissen, kooldrager te Roermond.
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

Google maps 2006


Helvaert volgens kadasterkaart 1818 Sectie E


Helvaert volgens kadasterkaart 1818 Sectie E


Helmisse, Achter

Leeuwen
veldnaam
17de eeuw
Lat 51,21245
Lng 5,99363

Zie Achter Helmisse


Helmussenlaan

Leeuwen
Straat
Lat
Lng

Verwijzend naar de veldnaam Achter Helmisse


Hertepael

Hoog vonderen
veldnaam
1426
Lat 51,189329
Lng 6,0243701

Hertepael
1657 het nieuwe bos op den Paellinck of Hertoghen Paele
1426 die Paetlieck.

Hertepael volgens carte figuratief 1786

Langs dit punt liep het kerkepad van de straat naar de Maasnielder kerk

 

 

 

 

 

 

 


Hertepael volgens kadaster 1818 Sectie E


Heuisken

De Weijer
veldnaam
1818
Lat 51,20167
Lng 6,02300

Heuisken Op de Kadasterkaart van 1818 werd Dennemarken zo genoemt Zie Dennemarken


Heuvelke op de Kamp, Het

Maasniel
veldnaam
1818
Lat 51,19740
Lng 6,01225

Het Heuvelke op de Kamp (1833). In vroeger tijden stond hier het huis van bode Peters, waarnaar het huidige pleintje is genoemd.

De huidige buurt Huevel ligt feitelijk in het kerkeveld. Tegenwoordig bevindt zich op dit punt de fietsenhandel Jaspers zich op dit punt.

carte figuratief 1786


Heyberg

Leeuwen
veldnaam
1676
Lat 51,21655
Lng 5,99161

Heyberg mogelijk hiernaast- in den Mergel (1676)
Ook wel de Schilberg genoemd

Beschrijving op de carte figuratief 1786: Der hijberg ook Scheelberg genoemt


Heystershof

Straat

hoeve
1480/1765
Lat 51,18387
Lng 6,03350

Heystershof

"...ende verlost den soone van Heystershof met naeme Jacob, weleken als eenen hondt aen eene karre gebonden lagh..."


foto D. Clerx 2002

In 1765 liet Gradus Fabritius de pachthof op Heystert geheel nieuw optrekken uit veld brandsteen. Met sierlijke muurankers werd het jaartal op de voorgevel bevestigd en in de nok in smeedijzer de letters G-F, omgeven met ranken en bladeren. Zoals de boerderij er toen bijlag -twee gebouwen haaks op elkaar-, zo staat ze ook nog ingetekend op de kadasterkaart uit de 1ge eeuw.Heystershof was belast met drie keurmeden aan de vrijheer. Derhalve werd de boerderij met haar weiden, akkers en broeklanden opgenomen in het register van 1766 met een beschrijving van vroegere eigenaars en voorzien van een gekleurd kaartje. Dezelfde indeling en omvang bestonden honderd jaar later nog. Midden 19 e eeuw stond de boerderij op naam van Frans-Willem Lousberg, koopman te Roermond . Vrijwel de hele geschiedenis door heeft de boerderij op naam gestaan van burgerfamilies buiten de gemeente.

VERCKENSHOEFF

KJV. op Heysterhof 1937 Bron Mevr. HouxFoto KJV op bezoek op Heysterhof in 1936
Bron Mevr. Houx


Midden 15e eeuw verenigde schepen Gerit Vercken en zijn vrouw Kathryne de gronden die voordien nog afzonderlijk genoemd werden - samen rondom Verckenshoef . Een benaming uit o.a. 1523. Toen werd nog eens vermeld, dat de bewoners van de boerderij hun wereldlijk recht in Maasniel moesten halen en tevens onderdanen waren van de vrijheer van Dalenbroek . Feitelijk kwam de grond over de beek eerst een kwart eeuw later onder de heerlijkheid Maasniel . Kerkelijk viel het gebied nog steeds onder de parochie Melick. Dat gold zeker voor doop, huwelijk en overlijden. Daar heeft men zich op Heystershof niet altijd aan gehouden. Vooral in de 17 de eeuw ging de pachter en zijn vrouw vaker in Maasniel ter kerke. In 1480 werd onder Nyell zekere Derick Vercken genoemd als grondeigenaar. Hij was waarschijnlijk een zoon van Gerit, omdat hij eveneens werd genoemd als eigenaar van de hoeve op de Heystert . Volgens het register der keurmedige goederen stonden de gronden aan weerszijden van de beek al op zijn naam. Er worden in die lijst uit 1766 nog meer elkaar opvolgende eigenaren genoemd. In 1628 was dat raadsheer Van Bree. Naderhand kwam Heystershof in handen van de familie Cuckhoven. De boerderij was belast met een cijns van 3 vaten haver, 2 kippen, 8 schellingen en 9 deniers aan de vrijheer. In 1627 werden ruim 15 morgen van Hasselshof in de Straat aan Heystershof toegevoegd in ruil voor een erfpacht. Het betreft hier 7 morgen broekland over de beek en 8 morgen op Melicker gebied. De grond was belast met een erfpacht van 4 malder rogge en 3 goudguldens aan de kellerij van de Munsterabdij. Tenslotte was de Melicker-grond nog belast met een blaffert per morgen aan de pastoor aldaar. Over de jaren 1713/14 had men verzuimd de landschat hiervan te betalen. Dat kwam dan neer op 17 rijksdaalder. Drie kwart van het land bestond uit lichte grond. De betere grond was vooral gelegen langs de Terbaansweg . (kaart 57) Nog in 1697 stond Heystershof op naam van Jan de Wee. Hij was getrouwd met Sibilla Maria van Keuckhoven, de weduwe Snorrenberg. Gerardt Anthoin Snorrenbergh had het goed van zijn schoonvader verworven: Hendrick Bado Queckhoffen. Via belening had ritmeester Holloniën eveneens rechten op Heystershof . Jean Noël Bitot van de Tegelarije was in 1681 getrouwd met Adriana Laer van Baerlo, weduwe van Holloniën zu Neder. Uit dit huwelijk waren geen kinderen geboren. Volgens de huwelijkse voorwaarden zou Bitot na het overlijden van zijn vrouw 1000 dukaten uitbetaald krijgen. Daar dit niet gebeurde, liet hij in 1685 beslag leggen op Holloniëns aandeel in Heystershof , om zodoende zijn aanspraken kracht bij te zetten. In 1697 verkocht Bado Adolph van Snorrenbergh, kanunnik van Sint-Joris te Keulen , namens zijn familie het goed, bestaande uit de boerderij met schuur, stallen, moestuin, weiden en beemden, houtgewas, turfgrond en akkerland voor liefst 1200 rijksdaalders aan Elisabeth Bongaerts, de weduwe Fabritius. Van dit bedrag werden o.a. de 500 rijksdaalders in mindering gebracht, die de vrouw nog te vorderen had van de verkopers. In mei 1705 is hiervan nogmaals sprake. In de nalatenschap van de weduwe bevond zich o.a. een schuldbrief van 500 pattacons ten laste van ritmeester Holloniën. Daarbij werd aangemerkt, dat het geld was gebruikt voor de aankoop van de hof te Asenray.
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

Heysterhof naar de brand


Hilraeder weg

Broekhin noord
straat
1489
Lat 51,21043
Lng 6,01603

Hilraeder weg
Deze weg is te Maasniel in zijn geheel verdwenen Hij liep van de tegenwoordige Bob Bouwmanstraat richting het kasteel Hillenraad te Swalmen
Hilraeder weg volgens kadasterkaart 1818Hoenderberg

Asenray
Blankwater
veldnaam
1489
Lat 51,21135
Lng 6,05979

Hoenderberg Grenspunt met Swalmen-
1489- Hoenreberch in de Opperslay.
In juni 1705 werd de limiet met Swalmen nog eens nagegaan door vertegenwoordigers van beide gemeenten. Men kwam bijeen aan de voet van de berg bij Hetzkensweg , tevens grenspunt met Elmpt . Ook hier sprak men van broekland, waardoor een " gemeynen scheytdijck " liep richting Hoenderberg. (Anno 1523: " op ghen dippe slaide ader vijff eicken ") Andere grenspunten werden gemarkeerd met een paal. Via het Blanckwaeter kwam men bij de Boersberg " boven den Cremerspaet , die loopt door het venn ". Voorbij het Bousheydenvelt kwam men aan " het Nilder gerichte ": de bobbegalge [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


foto: Loe Giesen


Hoerenjoch, Het

Maasniel
veldnaam
1677
Lat 51,19736
Lng 6,01350

Het Hoerenjoch (1677) Boomgaard ter grootte van een Hornse morgen.
Tegenwoordig is dit het gebied westelijk van de Pastoorramakersstraat, noorderlijk van de Ronkenstraat

 

carte figuratief 1786

Google maps 2006

Hondsput

Asenray
veldnaam
1818
Lat 51,18280
Lng 6,07306

Hondsput Aangegeven op een ongedateerde schets uit de 18e eeuw.
Het meest zuidoostelijk punt van de vroegere gemeente Maasniel. Op de grens met Herkenbosch en Duitsland


Hoog Vonderen, Het

Spikkerhoven

veldnaam
Lat 51.193714
Lng 6.017911

Het Hoog Vonderen Hier passeerde de Asenrader stap over de leigraaf. De eigenaar van de aangrenzende akker zorgde voor het onderhoud van deze plankbrug.
De huidigewijk Hoogvonderen is naar dit bruggetje vernoemd

Op beide kaarten het Hoog Vondere volgens carte figuratief 1786


Hook, De

Leeuwen
veldnaam
Lat 51,21265
Lng 6,00049

De Hook = in de hoek


Hooydraegersweg

Donderberg
Straat
1786
Lat 51,18847
Lng 6,01024

Hooydraegersweg volgens kadasterkaart 1818

Hout-straatjens-weg, 'n verbastering van de oorspronkelijke naam?
Liep vanaf de Nooteboom naar de Donderbergweg.


Hoywaerden paed Huyrvaerderspaet

Leeuwen
straat
Lat 51,20704
Lng 6,00591

 

Hoywaerden paed volgens carte figuratief 1786

Dit voetpad liep van het Schoorveld (dit waren graslanden) nabij de molen van de voogd, door Daalakker daarna langs de vijvers van de Hoeve Brande weijer naar de de Vuilbeemden (ook graslanden) Deze gronden werden gebruikt om hooi te oogsten

Het noordelijk deel heet tegenwoordig Loijveldweg

  • Waarden zijn meestal gebieden die omsloten zijn door rivieren en vaker overstromen.
  • Terwijl Beemden hooilanden (graslanden) vaak omsloten met hegen

 

Huyskensstraet

Asenray
Straat
1691
Lat 51,19109
Lng 6,05303

Liep aan de andere kant van de Donck.
Hier woonde in 1691 Geerken aen gen Huysken.
1833: Huisjensstraat.
Nu: Duyperweg / Heide


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
11-08-2008