Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.99  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen
 
 1. Eerstelijck sijn dese voorss. schutten oft broderschap schuldigh op den feestdagh van st.Urbani haeren patroon devotelijck te compareeren om het heyl. ampt der missen te hooren en hare gewoonlijcke offerhandt te doen op peene van een vierdel bier, t'weeten het vierden deel van een ton, vervallen te sijn, tensij dat sij voorhin sigh geëxcuseert hebben.
 2. Sijn die voorss. schutten schuldigh op st.Jansdagh aen die kercke te compareren voor twee uhren om alsdan gelijckerhandt naer die schuttenroedt offt voegel te trecken tensij sigh voorhin geëxcuseert hebben, te weeten mit een goedt roer en dat op pene als vooren.
 3. Den voghel affgeschoten sijnde, sullen alle diegeenen die mit scherp gelaeden datelijck bij die roep lossen, op peene als vooren.
 4. Sullen die schutten des avonts naar het gedroncken bier den coninck heym convoeëren, bij foute op gelijcke straffe als vooren.
 5. Sijn oock schuldigh den naestcomenden sondagh, wesende Goedtsdraght den coninck aen sijn huys mit behoorlijcke eere behalen ende in tijdts 't ampt der missen bij te wesen, bij gelijcke straffe.
 6. Bij gelijcke straffe sal een iedereen eer sij van des conincks huys vertrecken, den coninck voldoen, soo een iedereen sal worden van sijn overigheyt toegelaght.
 7. Dese voorss. peene sal eenjeder vervallen sijn die de broedermeesters offte dekens niet en gehoorsaem.
 8. Sij sijn oock schuldigh onder het evangelio en der benedictioen hunnen hoet aff te doen en mit het aensight recht naer den priester, bij selve straffe.
 9. Als den hr. pastoor mit 't venerabel voorbij passeert in 't dorp om naer die kercke te gaen, sal alle de broderschap op haer knien vallen ende nue gepasseert sijnde, sal eenider lossen, alles bij voorige straffe offt de overicheyt beliven sal.
 10. Sal oock niemant mit gelaedene roer op die gaffel trecken.
 11. Der eenigh craqueel maeckt, offt die den een den anderen heyt liegen, sal in die beeck geworpen worden ende daerin staende, een kanne bier moeten uytdrincken, tot welcke assistentie een iedereen die overigheyt moet helpen.
 12. Op dese voorss. pene sal niemant buyten den tapper moghen gaen tappen.
 13. Soo en magh oock niemant van de schutten imants vriendts van buyten inroepen, offt eenigh bier uyt die gaffel draegen. Wie daerover bevonden wordt, sal men terstont in die beeck draghen ende aldaer een kan bier uytdrincken.
 14. Die sigh onbehoorlijck op de gaffel draeght, sal naer behooren gestrafft worden.
 15. En mogen die deeckens oock niemant sonder te betaelen die geregtigheyt aennemen, te weten een pont was aen die kercke ende een kinghen bier aen die schutten en uytheymsche dobbel.
 16. Oock geen jonge gesellen sullen in dese voorss. broederschap accepteert worden, off 't die in oorsaeck deses sal daerover met een ton bier gestrafft worden.
 17. Een iedereen van die oude schutten sal sigh hebben te reguleeren en in ordene te stellen neest dat venerabel ende die jonge voor.
 18. Die aencoemende schutten sal op peene van weygeringe den hemel niet te draegen op een halff ton bier gestrafft worden.
 19. Bij mancqueeringh van roer ende pulver soo eenen schutt toestaet, sal daerover gestrafft worden mit een vierdel bier.
 20. Dese straffe sal vervallen sijn diegene die murmureert in kiesen van den broedermeester offt op degeenen als hij gecosen is.
 21. Ist op staende voet desen register van den ouden broedermeester soo baldt als den nieuwen gecosen is, niet en wordt overgelevert, sal hij voor sijn amende moeten geven een ton bier ende soo consequentelijck.
 22. Daer sal oock sorgh draegen den brodermeester in sijn jaer dat desen register die broderschap onfelbaerlijck wordt voorgelesen onder die schuttenroedt, op peene insgelijcks van een ton bier.

 

Alles sonder ergh offt list.

 

Hier beneffens is noch geordonneert en noodtsaeckelijck goedt bevonden dat op peene van een halff aen dobbel bier den een den anderen sal helpen begraeven, is't bij aldyen datselvige hun door den gaffelknecht wordt aengecondight, tensij sij wettelijcke oorsaecke voorbringen waerom sulcxs onmogelijck, des sal jemandt dit uyt den huyse van den affgestorvene aen den voorss. gaffelknecht aencondigen, mits betaelende den gaffelknecht sijn gerechtigheyt ad eenen schellingh.

 

(Voor het inmanen van den pacht jaerlycks voor den brodermeister ad vier schellinge.)

 

 

 

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.99  

Eerste  Vorige  94 95 96 97 98 99 100 101 102 103   Volgende  Laatste