Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.420  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

OELMAN OP MUNSTERSHOFF

"Tot soo verre, dat sijne soone, die oock niets van sijn eygen heeft, sigh daermede overgrooten schaede gedaen heeft, ende niet meer in staeth en is, om sijn vaeder, die daegelijcx meer en meer oppassingen ende onderhoudt van doen heeft, ververs te konnen onderhouden."
In de jaren dertig van de 17e eeuw was in het gericht van Maasniel zekere Aelman Aelmans lid van de schepenbank (16361640). In de belastinglijst van 1628 kwam hij echter niet voor. Toch werd in die tijd wel enkele keren melding gemaakt van 01- man op Clostershoff. Hij trad in 1627 samen met Petren Schrijvers op als afgevaardigde van het gericht van Nyell in wiens naam hij tevens een kalf en een lam op het kasteel van Dalenbroek had geleverd. Onder de tiendmannen van Maasniel kwam Oelman op Munstershoeff reeds in 1623 voor. Nog in 1638 stond hij borg voor Goed van Mulbracht, tiendpachter van de kartuizers. Drie jaar eerder werd hij samen met Joost Hansen aangesteld als armenmeester in de gemeente. In april 1640 werd Aelman door de schout ontslagen van zijn schepeneed. Het is niet bekend waarom, maar zijn leeftijd kan daarbij een rol hebben gespeeld.
Ahlman had een zoon, Dirck geheten. Sedert 1640 komt hij geregeld onder de tiendpachters voor. Jaren later, omstreeks 1658, bouwde hij aan het Gebroek een huis, zijnde een herberg, het Vosken* geheten. Naderhand ging het huis over op zijn dochter Marie. Zijn handmerk was een riek met gekrulde steel.
Tevens was in 1661 sprake van Dirch Oelmans soen Teis, woenende op kloesterhoef. De jongen werkte al langer als knecht op de pachthof van de Munsterabdij. In 1656 moest zijn vader voor hem opkomen. Jürgen, de pachter, had hem al sedert twee jaar geen loon betaald. Een jaar als scheper en sindsdien als werkknecht.

Met Thijs zitten we in de derde generatie van de familie Aelmans te Maasniel. De naam betekent dus: zoon van Aelman. Een voornaam die na het midden van de 17e eeuw in onbruik is geraakt. Als zodanig kwam de naam in de omgeving toen wel meer voor. De schrijfwijze Olman staat het dichtst bij de uitspraak van deze naam. De familie Aelmans, die in de 17e eeuw in Roermond tot zekere welstand kwam, was mogelijk van een andere stam afkomstig. Verwantschap tussen beide families is nergens gebleken.

THIJS AELMANS
In januari 1669 trouwde Thijs met Trincken Jansen, dochter van de nieuwe halfer op Kloostershof. Voorheen moet hij nog een verhouding hebben gehad met Anna, dochter van 't lange Thisken uit Asenray. En dat is niet zonder gevolgen gebleven. Thijs zelf moet rond 1640 geboren zijn. In 1644 hielden Theodorus Aelmans en Cornelia Geurts in Roermond hun zoontje ten doop. Hoewel de namen van het ouderpaar later terugkomen onder de kinderen van Thijs Aelmans te Maasniel is er geen nadere familieband gevonden.
Hier over die beecke stond het huis van Peter Boss; in 1628 aangeslagen voor twee morgen akkerland. Een halve eeuw later in 1677 verkochten diens (klein)zoons Henrick en Peter Boss aan Thijs Aelmans alsulcke behuysinghe met boomgaerdt ende moeshoff neffens ackerlandt tussen Joost Thijssen en Lindert van Kessel. Maar Coen Hommen had naar oud recht bij wijze van beschud het huis van Thijs Aelmans vernaarderd. D.w.z. dat hij als buurman het huis tegen betaling van de koopsom kon opeisen. Coen nam nog datzelfde jaar een lening op van 1400 gulden met huis en akkers als onderpand.
Thijs Aelmans was het echter niet eens met deze handelwijze, omdat hij vermoedde, dat Hommen er toch niet zelf zou gaan wonen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.420  

Eerste  Vorige  415 416 417 418 419 420 421 422 423 424   Volgende  Laatste