Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.311  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 

LIJSTE ENDE CONDITIEN VANT VASTENAVONDTSPEL

door becoemene permissie ende audt(oriteydt) ten huyse van den eers. M. v. Uffelt.

MAT. v. UFFELT, PETER NIJS, HERMAN HAAS.

Ten eersten
sullen deese dry boven geschreevene hebben te compareeren ten huyse boven gemelt, meedebrengende naar haer believen papier en inckt om op haeren tour notitie te houden ende reeckenige te doen, wie en wat manschap aldaer jeder dagh van onse recreatie sal sijn geweest.
Eersten dagh: Albert Slabbers en Joes Moors;
2.
den dagh: Maes Sillen en Jacob Peters;
3: Dirck v. Uffelt en Joes Wijers;
4: Andreas Aend'hey en Mat. Aelmans;
5: Wilm Peters en Hend. Sillen.
Deese 10 sullen op gestelden tijde present sijn naer noen gelijck het behoorlijck is om de verdighde mannen aen te nemen en in te beuren Ieders contingent, bij faute van contrarie, sal denselven sijne persoone statueeren.
3.
Aldus goedt gevonden in ons congres, dat op Ieder dagh van onse recreatie twee van de 10 man sullen declaratie geeven aen haares notaaris, wien sij aengenoomen hebben, seggende voor hoeveel sij aengenoomen sijn ende van wat uyre tot wat sij sullen believen bij te woonen.
4.
Door autoriteydt van onse overigheydt aengenoomen eenen speelman sullende op onse daagen speelen naardat imant sal believen edogh naar den klaren uyt te scheyden met speelen, te weeten als 't light wordt aengesteecken.
5.
Wordt generaelijck verbooden op eenigen anderen tijdt als op sondaagen, H.daagen ende de dry laeste vastenavondtsdaagen meede inclusive den avondt als wij sullen 's anderdaaghs de gans rijden, eenigh bier te drincken.
6.
Soo wanneer door gunst opt vrindtschap eenen vrindt jemant bij sigh geerne soude laaten kooroen, dat wordt generaalijck versoght om permissie soo anders iemant aghtervondene dat hij eenigh bier soude uytdraagen; sal voor faute twee vaanen bier betaalera aen den presenten steucker.
7.
Wordt verbooden eenigh bier tusschen den Godtsdienst van jemant te drincken nogh fiool speelen.
8.
Soo wanneer jemandt door boosheydt haet oft nijt eenighe actie soude soecken, sal door generaal sententie gecondemneert sijnde, een 4del toone bier strafgeven.

Eendraghtehjck geteeckent door toestemminghe van ons congres, Maesniel den 5 january 1749.
(Volgt dan de lijst met de "Naamen der Weldoenders".)

Deese bovenstaende persoonen konnen naar haer belieften gelijck het een jegelijck geleegen valt, voor Naare goede gifte moogen eenen dagh sigh recreëren oftwel voor haar laaten haaien bier soo langh haerlieder geit sal verteert weesen.
2.
Sullen de steuckers prontelijck hebben aen te geven aen Herman Haas hoeveel de vorgenoemde weldoenders sullen laaten haelen op peene van een vaanen bier opdat door gunst oft gaaven het bier geen drymaels gehaelt en worde, ende sij sullen oock op den gelaaghsbrief aengeschreeven worden op deselve pene.
3.
Vans gelijcken sullen de steuckers aengeeven van wat uyre tot wat uyre sij sullen bijwoonen...


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.311  

Eerste  Vorige  306 307 308 309 310 311 312 313 314 315   Volgende  Laatste