Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.261  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

SINT-CORNELISHOF

"Als men het moerenlandt sal riolen, soo geeft het convent een half tonne biers."
De kruisbroeder te Roermond hadden van oudsher in Asenray een boerderij, de Sint- Cornelishof geheten. Volgens het bunder- boek van 1681 behoorde hiertoe zo'n 20 bunder, merendeels akkerland, een kempke en boomgaard. (kaart 59)
De kruisheren hadden zich begin 15e eeuw in Roermond gevestigd. Daar stond ook de Corneliskapel, die nog dateerde van voor 1409').
Het klooster heeft de grond in Asenray verworven middels aankoop en schenkingen. Volgens de historicus Linssen in zijn artikel "Asenray" is de Cornelishoeve uiteindelijk afkomstig van de oude familie van Asenrade, waarmee niet uitdrukkelijk het gelijknamige riddergeslacht bedoeld wordt 2).
Het is niet zeker, of de Cornelishof dezelfde is als de hoeve Op ghein Ende uit 1358. Deze benaming heeft eerder betrekking op de Rijtshof. Mogelijk geldt dit slechts voor enkele akkers van Cornelishof, zoals ook de kamp te Asenray ooit toebehoorde aan Alie van Asenraedt van haar goed ten Eynde 3).
Veertig jaar later verpachtten leden van deze familie hun goederen te Asenray (ist bruke, ist beende off ist lapt: broek, gras- en akkerland) aan zekere Pouwels van Gyenre Voyrt en Nesen zijn vrouw. Naderhand werd dit, geheel of gedeeltelijk, in verkoop omgezet.
In 1502 verwierf het klooster van Thijs Plaenen twee bunder akkerland te Asenray. In 1514 nog eens twee percelen van de gebroeders Reael. Ander akkerland was volgens het register der erfcijnzen uit 1766 o.a. afkomstig uit Ditter Pauwels goed. Deze zou dan een nazaat van genoemde Pouwels kunnen zijn. In 1532 verwierven de kruisheren door ruiling een baand, groot 21/2 morgen, die bij hun boerderij lag. Volgens hetzelfde register was ander land afkomstig van Lemken Sueten en vier morgen van Heynken Pfaren. In het Asenraderveld bezat het klooster ook een keurmedig goed van tien morgen, afkomstig van Herman (elders: Heynen) Schotten.

Het moeras nabij Gasthuishof verwierf het klooster in 1479 door aankoop van Jan van der Horst 4). In 1606 verwierven de kruisheren tevens de Rijtshof. Daartoe behoorde de Inghkamp en het land over de beek.

OPT MAELT

Wat de halfpacht betreft kunnen we teruggaan naar het begin van de 17e eeuw. Anno 1644 spande Geercken in gen Straet een geding aan tegen Maes Reyners vanwege de eigendom van een huis. Uit de' rechtszaak blijkt, dat zo'n zestien jaar eerder nog schepen Reyncken aent Maelt als pachter op Cornelishof woonde. Van zijn vrouw Lysken had hij een dochter, eveneens Lysken geheten. Reyncken hertrouwde met Encken. Nadat de pachter gestorven was, trouwde Encken (ca.1628) op haar beurt met Maes Reyners. Ondertussen was jong Lysken getrouwd met Geert, pachter op Hasselshof in de Straat. Uit dit huwelijk werd Ummelke geboren. Na de dood van haar moeder erfde het meisje aldus het huis, dat haar grootvader aan het Maelt had gebouwd, maar nu, anno 1644, werd bewoond door Maes Reyners en zijn vrouw Encken. Het echtpaar had hierop geen tochtrecht meer en tot nog toe hadden zij het nagelaten hierover huur te betalen 5).
In de belastinglijst van 1628 werd onder Asenray inderdaad genoemd Encken op Cornelishoff, aangeslagen voor 31/2 morgen akkerland. Nog datzelfde jaar hertrouwde zij met Maes Reyners, die daarna als Maes op Cornelishof geregeld onder de tiendpachters genoemd werd. In elk geval woonde hij hier nog in 1638. Vijf jaar later haalde Mays Reyners voor het laatst de tiendvruchten van het veld. Toen woonde hij samen met zijn vrouw Encken in voornoemd huis met hof, boomgaard en akkerland aan het Maelt 6).
Maes Reyners was schepen te Maasniel van 1636 tot 1649, waarschijnlijk het jaar van zijn overlijden. In 1651 liet Goerdt Cox beslag leggen op de gereide en ongereide goederen van (Encken, weduwe van) wijlen schepen Maes Reyners, ter betaling van een schuld van 128 gulden.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.261  

Eerste  Vorige  256 257 258 259 260 261 262 263 264 265   Volgende  Laatste