Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.187  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Daar bevond zich een dubbele cafédeur. Naar men zegt, was dit voorheen de poort van de schapestal. De Rijdt is nu niet meer in gebruik als boerderij. Een relatie met de omliggende kampen bestaat reeds lang niet meer.
(Met dank aan de familie Paulissen-Cox voor de vriendelijke informatie. Andere bronnen: het kruisheren-archief in het RAL.M., i.n. 34, 37, 47 en 138. Zie ook:
J.Linssen in De Maasgouw 1964.)

7. DE THUYSERHOFF

Om geschillen en moeilijkheden te voorkomen, verdeelde de weduwe Catharina Creemers in april 1829 de voormalige Thuiserhof onder haar zeven kinderen onder voorbehoud, dat zijzelf tijdens haar leven het vruchtgebruik van de boerderij kon blijven genieten.
Wat nu de buurtschap Tuserhof heet, waar ruim twintig woningen staan en de grond in vele percelen is opgedeeld, lag vroeger een pachtboerderij van de kartuizers te Roermond. Het klooster had de boerderij te Asenray in 1460 verworven van Allart van Goer. Die had de hoeve dat jaar in leen ontvangen en overgedragen aan de paters. Oudere gegevens zijn mij niet bekend.
Met Herm Wilms, de jongste zoon van Gelis Willems en Gertruyd Gerardts, komen we terecht op de pachthoeve van de kartuizers. Zelf heeft hij niet meer geweten, dat de boerderij nog op zijn kinderen zou overgaan. Tevens was hij de enige loot, via welke de pachtersfamilie Wulms werd voortgezet 1).

DEN HOFF ZU ASENRAEDT

In 1657 werd de boerderij als volgt beschreven. Vooreerst het Grote veld met heggen, struiken en graven ongeveer achttien bunder groot, inbegrepen zes of zeven bunder land zo slecht dat er niet op te akkeren viel. Dit deel grensde enerzijds aan de Rijterhof en anderzijds aan de Cruyssanckerkamp, voordien Scholthoffscheydt geheten. (Het betreft hier nieuw ontgonnen land op Melicker gebied, waarschijnlijk hetzelfde als de Hongerkamp.) Het Kleine Veld besloeg zeven bunder akkerland en reikte tot het land van Nielis in gen Hel, nu Heystershof.

Tussen beide velden lag de boerderij met de moestuin, boomgaard, broek en beemden, samen nog eens zes bunder groot. De hof lag in zijn volle lengte langs de Rode Beek en zuidwaarts liep de Roermondse Holtwech 2). De Thuyserhoff behoorde kerkelijk tot de parochie Melick, anderzijds vielen de goederen, tussen beek en heide met al hun bewoners onder het rechtsgebied van de schepenbank van Maasniel. Maar dit is niet altijd zo geweest. En ook later is hierover, vooral wat de Tuserhof aangaat, nog vaak geruzied.
Eerst in 1551 werden de boerderijen ten zuiden van de beek aan de heerlijkheid Maasniel toegevoegd, via een overeenkomst tussen de hertog van Gulik en de vrijheer van Dalenbroek, onder het beding dat de Carthauserhoff een Wassenbergs leen bleef. Maar reeds in 1523 liet Wilhelm van Vlodrop als vrijheer de nabers verklaren, dat zij van oudsher -van alderen tot alderen- hebben horen zeggen, dat de bewoners van over de beek hoen wereltlicksche rechten nergens anders schuldich en sijn to gebrucken dan tot Maesnyel. Zij zouden geen andere heer dienen dan de vrijheer van Dalenbroek, terwijl zij hun kirckenrecht en hun sacramenten in Melick halen en ook daar begraven worden 3).

Omtrent deze kerkegang naar Melick zijn er verder ook geen moeilijkheden geweest (hoewel daar ook vaker tegen gezondigd werd). Wel omtrent de wereldlijke rechten over het gebied. Lange tijd was het goed Guliks dan weer Gelders gebied. De kartuizers was dit om het even. In 1706 getuigde het klooster nog tegen een afgevaardigde van het Hof van Gelder, dat de Carthuyserhoff een leen was van het ambt Wassenberg en dus Guliks. Omdat het goed grotendeels bestond uit schrale, zandige heidegrond en van dusdanig geringe waarde was, loonde het niet zich daarover druk te maken en dure processen te voeren. Zij erkenden daarbij de beek als grens tussen Gelders en Guliks gebied. Om die reden betaalden de paters in 1697 niet aan de landschat, omdat de 93 morgen van hun boerderij leenroerig waren aan Wassenberg 4).


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.187  

Eerste  Vorige  182 183 184 185 186 187 188 189 190 191   Volgende  Laatste