-->

Verbouwing schoolgebouw, Juli 1864

"DE VOLKSVRIEND"   Zat. 30-7-1864.
 
     Het GEMEENTEBESTUUR van MAASNIEL is
voornemens op den 9den Augustus aanst., des voor-
middags ten 10 ure, ten raadhuize dier Gemeente
aan te besteden:
   Het veranderen van het thans bestaande
   SCHOOLGEBOUW,
  Het bestek en plan liggen voor gegadigen ter
inzage bij den Heer Secretaris Bremmers van af
den 31 Julij aanst.
  De aanwijzing zal plaats hebben een uur voor
de aanbesteding.
     De Secretaris,                  Het Gemeentebestuur,
H. H. BREMMERS             J. H. WACKERS
                                      Zeg het voort.

TERUG