-->

Stationsgebouw Maasniellerpoort, Juli 1863

"DE VOLKSVRIEND"   Zat. 11-7-1863.
 
   De Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer Thorbecke, komende van Maastricht, heeft jongstleden  Donderdag, dadelijk na zijne aankomst te Roermond, vergezeld van den Hoofd-Ingenieur, de heer Kool, den aanleg der spoorwegbaan onderzocht en bij die gelegenheid zijne tevredenheid over de vorderingen der werkzaamheden betuigd. 
    Met een waar genoegen kunnen we melden, dat wij van goederhand onderrigt zijn, dat Z. Ex., na de grondslagen van het stations-gebouw aan de Maasniellerpoort alhier in oogenschouw te hebben genomen, op voorstel van den heer Kool beslist heeft: het station, hetwelk, wegens zijne onbeduidendheid, bereids sedert eenen geruimen tijd, aller aandacht te Roermond trof, aanmerkelijk te doen vergrooten,
etc.
 

 

TERUG