-->

Spoorstaven naar Maasniel, Juli 1862

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 12-7-1862.
 
     Uit een particulier berigt van een der beambten in dienst bij de Nederl. Staatsspoorwegen, belast met het toezigt op de vervaardiging van spoorstaven voor die spoorwegen, waarvan de levering is aangenomen door fabriekanten uit Zuid-Wallis, nemen wij het volgende over:
 
 De fabriek waar de spoorstaven worden vervaardigd, ligt in de nabijheid van Merthyr Tydvil.  In deze fabriek werken 8000 mannen, vrouwen en jongens, 600 paarden en 14 locomotieven, behalve ongeveer 1000 spoorwegwagens tot het vervoer van materiŽel, 3000 ijzeren wagens voor paardenspoor, die behalve voor het vervoer van steenkolen ook tot het vervoer van asch en ijzerslakken worden gebezigd. Dit personeel is in twee afdeelingen gescheiden, waarvan deeene helft bij dag, de andere bij nacht werkzaam is. Het geheele spoorwegnet in de fabriek bedraagt p.m. 6 uren gaans. De steenkolenmijnen der fabriek leveren wekelijks 10,000 ton kolen, waarvan er 7000 in de fabrieken verbruikt en 3000 in den handel gebracht worden.  Eenige honderden schoorsteenen en 18 hoogovens braken dag en nacht vlammen. Het aantal stoomwerktuigen dat in de fabriek dag en nacht werkt, heb ik nog niet kunnen tellen; zeker is het meer dan 12 dozijn, en hieronder  van 300 ŗ 400 paardenkracht. Behalve het rigten en doorstooten der gaten wordt hier in ongeveer eene minuut eene spoorstaaf vervaardigd van 6 Nederl. el lang, die 222 kilo weegt. Als de spoorstaven gereed zijn, worden zij op een keuringstafel gelegd, en dan onderzoeken wij of er zich ook gebreken in het ijzer openbaren, of de afmetingen juist zijn, enz. Elke staaf moet viermaal worden omgelegd, eer het onderzoek er van is afgeloopen. Bij goedbevinding worden de staven gestempeld en daarna 35 stuks in een spoorwagen geladen. Zoodra 12 wagens gevuld zijn, komt de locomotief, die ze naar Merthyr brengt en van daar worden zij per spoor verder vervoerd naar Cardiff, waar zij gewogen worden en naar hunne bestemming worden ingescheept. (en op hunner plek in Maasniel worden gelegd. red.)

 

TERUG