-->

Schuur Lintjens in puin, Juni 1865

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 3-6-1865.        

  In den nacht van verleden Maandag op Dingsgag brak boven deze stad en omstreken een vreeslijk onweder los, waardoor de bewoners op eene onaangename wijze uit den slaap werden gewekt; nadat verscheidene hevige bliksemstralen en zware donderslagen elkander vrij kort waren opgevolgd, hoorde men eensklaps, bijna te gelijk met het zien van een de lucht doorklievenden straal, een geweldigen, kort afgebroken kraak, zoo hevig dat velen verschrikt naar buiten liepen, het ergste vreezende. Dadelijk ontwaarde men dan ook in de nabijheid der stad de hoog opstijgende vlammen, en weldra bleek het dat de bliksem was ingeslagen in de schuur van Christina Lintjens, weduwe Geraedts, gelegen achter hare woning, op eenige minuten afstands van de stad, langs den Rijksweg naar Venlo. Ofschoon van alle kanten velen toesnelden, was er echter aan geen blusschen te denken en lag de schuur binnen een kwartier uurs in brandend puin herschapen; daar gelukkig de wind de vlammen en vonken veldwaarts dreef, is het woonhuis ongedeerd gebleven, en heeft weinig geleden.
   Verwonderlijk mag het heeten dat, slechts eenige oogenblikken na dien noodlottigen kraak, het onweder afdreef, zoodat men slechts een half uur daarna in de verte het indrukwekkende licht van den bliksem gewaar werd.
   De schade, bedraagt volgens de eigenaresse, 2810 gulden, terwijl het al enkel voor 1525 franken bij de Brusselsche Brandwaarborg Maatschappij Zekerheid en Rust verzekerd was.

TERUG