-->

Landloper slaat slag, December 1861 

"DE VOLKSVRIEND"   Zat. 14 december 1861.
 
           -  Jongstleden Dingsdag stond, voor de Arrontdissements Regtbank te dezer stede, teregt de in het arresthuis alhier gedetineerde Willem Willems, schrijnwerker, oud 46 jaren, geboren en wonende te Beek, beklaagd van, op den 16 November ll. , te Maasniel ten huize van Egidius Tegelbekkers, onder het valsche voorgeven, dat hij de kunst verstond de pijn in den rug, waaraan deze lijdende was, te kunnen genezen, zoo hem een offer bestaande in zilver geld gegeven werd, zich door diens huisvrouw Cornelia Mooren een vijf grosschen stuk te hebben doen ter hand stellen en zich dat toegeëigend te hebben, etc.
         Ten huize van Tegelbekkers had Willems, om diens hoofd eenige bewegingen met beide handen gemaakt, onder het uitspreken van welligt sacramentele woorden; terwijl hij van dáár, na tweemaal voor zestien centen jenever en nog een paar glaasjes van dat verderfelijk vocht te hebben genomen, naar elders vertrok.
        Het is niet alleen opvallend, maar zelfs hoogst onverklaarbaar, hoe heden ten dage nog de brave en eerlijke landman soms zo ligt geloof hecht aan de kunstgrepen van een landlooper, die in een
deerniswaardigen toestand zich in de woningen indringt, teneinde aldaar door bedriegelijke middelen geld af te troggelen.
       De Regtbank heeft den opligter veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 3 maanden. etc.
 

 

TERUG