-->

Kerk diefstal in de kerk te Maasniel, februari 1861

 "DE VOLKSVRIEND"   Zat. 9-2-1861.
 
    In den nacht van laatsleden Zaturdag op Zondag is er een heiligschendende diefstal in de kerk te Maasniel gepleegd.
   De dief is door een venster, zich bevindende in den oostergevel of in het achterste gedeelte der kerk ingebroken. Hij heeft gevolgelijk bij middel van inwendige braak zich kunnen meester maken van vijf zilveren voorwerpen, die zich in een ijzeren koffertje bevonden,  het geen was geborgen in het,  in het midden des altaars geplaats en gestolen, tabernakel, dat geheel was weggebroken.
   Buiten en behalve dat de snoode kerkroover, het in de offerbus aanwezige geld heeft medegenomen, heeft hij tevens het ciborie, bevattende de heilige Hostien ontvreemd. Deze had de dief in het veld voor den grond geworpen, alwaar men dezelve in den vroegen ochtend van Zondag vond en met de Parochianen, de eerwaarde geestelijkheid aan het hoofd, processiesgewijze geheel stichtelijk naar de kerk terugbragt.
   Het verdient allezins opmerkelijk, dat de heiligschender zeer goed met de plaatselijke gebruiken en kerkelijke plegtigheden van Maasniel schijnt bekend te wezen, nademaal men gewoonlijk in de kerk aldáár op den dag van O.L.V. Lichtmis, de gouden en zilveren versieringen, ter eere der Heilige Maagd Maria gebruikt.
    Gelukkiger wijze was de heer pastoor belet, die versiersels ook dit jaar op bedoelden dag te doen aanbrengen. Men zou bijna gelooven, dat deze hoogst verfoeijelijke diefstal in eenig verband staat met dien, in den loop van verleden jaar, bij den heer Cornelis alhier gepleegd en het onlangs terug vinden van eenige bij dezen gestolene voorwerpen. 

 

TERUG