-->

Jezuiten-Spik in asch gelegd, Maart 1863

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 14-3-1863.
 
     In den afgeloopen nacht, omstreeks half een uur,
is te Maasniel de pachthoeve genaamd het Jezuiten-
Spik, bewoond en toebehoorende aan den landbou-
wer Jan Wackers, door brand geheel in asch gelegd.
   Door de krachtdadige hulp der ingezetenen heeft
men het vee en een gedeelte der meubelen gered;
de bouwhoeve was voor fr.7000 tegen brandschade
gewaarborgd. De oorzaak van het onheil is onbekend.
 
 
     Mijn opregten dank
aan     de      Brandwaarborg-Maatschappij       "den
Belgische Leeuw",     gevestigd    te    Luik,       voor
de    spoedige   en    loyale    regeling  der schade,
veroorzaakt    door     het     afbranden     van      mijn
woonhuis     op     den   14  dezer,     bij    genoemde
Maatschappij   verzekerd.
    Maasnielden 26 Maart 1863.
                                                J.   A.   WACKERS.
 
"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 27-3-1863.

 

TERUG