-->

Hevige brand aan het gebroek, januari 1860

"DE VOLKSVRIEND" Zat. 17-1-1860.

- Dingsdag ll., tusschen vier en vijf ure, des namiddags, brak in de woning van Mathijs Salden, aan het Gebroek, gemeente Maasniel, een hevige brand uit, waardoor dezelve weldra in lichtelaaije vlam stond.
Gelukkig dat het huisje met geene andere woningen verbonden was, en dat de wind de vlammen niet tot andere gebouwen deed overslaan, vermits anders het geheele gehucht een wissen ondergang had tegemoet gegaan.
Door den ijver der naburen is het grootste gedeelte van den inboedel, welke met het in asch gelegde huisje voor eene som van fr. 500 verzekerd waren, gered.
De brandspuit uit Maasniel was in aller ijl ter plaatse des onheils toegesneld, terwijl men eenige personen opmerkte, die op de lofwaardigste, echter tevens op zeer roekelooze wijze, nog de eene en andere have trachtten te redden.
Over de oorzaak van den brand is men het niet eens, nogtans volgens gissingen zou het vuur op den zolder ontstaan zijn, altans hebben de vlammen zich aldáár het eerst vertoond; hebbende de kinderen, die tijdelijk onverzorgd waren, zich in het onderhuis bevonden.
Behalve het afgebrande gebouw is er niets beschadigd geworden.

TERUG