-->

Brand verwoest schuur augustus 1856


"DE ROERMONDENAAR" Zaturdag 9 Augustus 1856.

Binnenland.

    Roermond, 7 Aug. Gisteren namiddag omstreeks 5 ure, ontstond een hevige brand in eene groote schuur van het naburige dorp Maasniel, ondertusschen dat men met het afladen eener kar met ongedorschen rogge bezig was; in een oogenblik stond zij geheel in vlam en was de daarin geborgen opbrengst van den akker van 6 personen, de prooi van het vernielde element geworden.
Spoedig aangebragte hulp kon niets baten; gelukkig dat de wind noordwaarts kwam, welke de vlam naar den kant van het veld joeg, zoodat de brand zich bij dit pand bepaalde; bij zuidewind zoude hij zich zonder twijfel, door de schaarschheid van het water, welke men van zeer ver moest aanbrengen, aan de nabij gelegene huizen medegedeeld, en verschrikkelijke gevolgen gehad hebben.
    De oorzaak is onbekend, men schrijft develve echter aan onvoorzigtig heid toe; noch de schuur, noch den inhoud derzelve was geassureerd.

Bij het gemeente bestuur van Roermond is van dat te Maasniel ontvangen, een brief, waarbij dit zijnen warmsten dank betuigd voor de
ijverige en krachtige hulp door ingezetenen van Roermond bij den brand te Maasniel, op den 6den dezer uitgebarsten, verleend, en voor het zenden daarhenen van de brandspuiten enz.


TERUG