-->

Bekendmaking aanleg spoorweg Roermond Venlo, Juni 1862

"DE VOLKSVRIEND"     Zat.  7 junij   1862.
    
    STAATS-SPOORWEGEN.
           BEKENDMAKING
 
  De Burgemeester der gemeente Maasniel brengt ter openbare kennis, dat, te beginnen met maandag den 2 Junij 1862, gedurende dertig dagen, ter Secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder worden nedergelegd het uitgewerkt Plan of Beschrijving, het Lengteprofil, de Grondteekening en uittreksels uit het register van het kadaster van de Perceelen gelegen in de gemeente Maasniel, welke voor den aanleg van den   Staats-Spoor-weg van ROERMOND naar VENLO moeten onteigend worden.
  Deze bekendmaking geschiedt ter voldoening aan art. 7 der Wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), wordende den belanghebbende tevens herinnerd, dat zij hunne bezwaren, binnen den bovengemelden termijn van dertig dagen, mondeling of schriftelijk, aan het collegie van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente moeten opgeven.
    
   Maasniel, den 26 Mei 1862.
      
          De Burgemeester der gemeente Maasniel,
                              J.H. WACKERS.

 

TERUG