-->

Aanstelling burgemeester J.Wackers, september 1861

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 7-9-1861.
 
  -  Jongstleden Dingsdag achtermiddag ten half drie ure, had de plegtige aanstelling plaats van den heer J. Wackers, in hoedanigheid van Burgemeester der gemeente Maasniel.
Eene eerewacht bestaande uit veertig goed uitgedoste personen, op fiksche rossen gezeten, was reeds vroeg in den namiddag door Roermonds straten heen gerend, om het hoofd hunner gemeente aan de zoogenaamde Michielsbrug te gaan afwachten,  alwaar door haren kommandant den heer Willem Janssen, de Burgemeester bij zijne aankomst welmeenend begroet werd. Na deze toespraak te heben beantwoord, begaf de heer Wackers, die met den oudsten wethouder als waarnemend Burgemeester en den secretaris der gemeente in een open rijtuig had zitting genomen, begeleid door de eerewacht, zich naar Maasniel.
  Ter hoogte van den herbergier Geraedts op den grooten weg van Roermond naar Venlo, wachtte hem eene eerewacht van veertig personen te voet, wier aanvoerder de heer Jan Smeets den nieuw benoemden Burgemeester, bij het betreden van den bodem der gemeente, waarvan de hoofdleiding aan zijne goede zorgen is toevertrouwd,   in ronde taal een hartelijk welkom heette. Van daar zette de stoet zich in beweging, om in de volgende orde: de eerewacht te voet, de staf-muziek van het 5e regement dragonders die hare welluidende toonen over de ruime omtrekken deed weergalmen, een detachement der eerewacht te paard, het rijtuig des Burgemeesters en een tweede detachement der eerewacht te paard, zich over de Broekhin, alwaar de schoolkinderen zich bevonden met hunnen verdienstelijken onderwijzer den heer Simons, die eene zeer sierlijke rede hield, door de Beekstraat, onder het aanhoudend klokkengelui en de onvermoeide vreugdekreten en achtings betuigingen der gemeentenaren, naar het Raadhuis te begeven. Aan het raadhuis gekomen, werd den Burgemeester voor den hoofdingang door een zestal in het wit gekleede bruidjes den eerewijn alsook bloemen en boeketten aangeboden, terwijl de waarnemende burgemeester de heer J. Lintjens eene passende redevoering hield, die door den heer Wackers op eene gevoelvolle wijze werd beantwoord.
      De zaal van het raadhuis binnen getreden zijnde, werd de gevierde magistraat door een aantal der notabelste ingezetenen, die zich aldaar tot dat einde verzameld hadden, op de ongeveindste wijze verwelkomd.
    Na eenige tijd in het midden dezer aanzienlijke schaar vertoefd en menigen heildronk te hebben geledigd, zette de stoet zich andermaal in beweging en trok, de spelende muziek aan het hoofd, door de met groene praalbogen rijkelijk bezette straten, waarvan de huizen met vlaggen versierd waren, en waarin hier en daar passende gedichten en jaarschriften waren aangebragt, naar de fraai opgesmukte woning des Burgemeesters, gelegen in het gehucht Leeuwen.
  Alvorens zijne woning binnen te treden, werd de heer Wackers door de heeren J. Sillen en J. GabriŽls op eene indrukwekkende wijze toegesproken. Vele genoodigden namen toen deel aan een kostelijken en goed voorzienen disch, waar opregte vrolijkheid heerschtte, terwijl meerdere toasten op den Burgemeester en zijne hoogbejaarde moeder, onder aller bijval werden uitgebragt.
   Des avonds bezocht de heer Wackers, met zijne gasten en omgeven door talrijke vrienden de kom zijner gemeente, alwaar in levendige opgeruimdheid de feestviering tot laat in den avond rustig werd voortgezet. Maasniel zal nog langen tijd dezen voor haar zoo heugelijken dag in aangename herinnering houden.

TERUG