-->

Gouden bruiloft J.W. Maessen en M. Smeets, december 1860

"DE VOLKSVRIEND"  Zat. 1-12-1860.
 
     -  Laatsleden Dingsdag, smaakten de inwoners der gemeente Maasniel het genoegen, de gouden bruiloft te mogen houden van hunnen geachten en beminden Burgemeester den heer J.W. Maessen en van zijne dierbare echtgenoot M. Smeets.  -  Behoort het onder de zeldzaamheden eene vijftigjarige echtvereeniging te vieren, dan voorzeker wordt aan dergelijk feest met nog te meer belangstelling deelgenomen,  wanneer het hoofd der gemeente, wien dat zeldzaam geluk beschoren is, de liefde der ingezetenen heeft weten te verwerven en tevens meer dan dertig jaren de belangen zijner bestuurden, als burgemeester ijverig heeft waargenomen. Reeds vroeg in den morgen was dan ook eene eerewacht te paard van een twintigtal jongelieden uit het gehucht Leuwen, allen netjes uitgedost, gereed, om aan het huis der jubilarissen het rijtuig, warin beiden zich kerkwaarts begaven, af te halen en te begeleiden.
   Overal op hunnen weg tot aan de kerk toe, bevonden smaakvolle praalboogen, terwijl daar terplaatse de lieve kleinen der gemeente, tot dat einde door hunne kundige onderwijzers geoefend, met mooije aanspraken en versjes, de gevierde echtgenooten verwelkomden.
  Na het heilig Misoffer begaf de Burgemeester zich ten raadhuize, alwaar hij werd ontvangen door de wethouders en de leden van den raad, die hem gelukwenschten en den eerewijn aanboden.
  Nog lang zal deze jubelviering bij de ingezetenen van Maasniel in aangename herinnering blijven.
  Het is opmerkenswaardig, dat verleden jaar te Maasniel de heer Janssen (van de Wijer) zijn vijftigjarig huwelijksfeest insgelijks vierde, alsmede twee jaren geleden de heer van Helden van Aseraij, beiden leden van den gemeenteraad.
 
 

 

TERUG