16 hemden gestolen bij Paulus Bremmers -->

Gedood door de bliksem , juni 1891

Maas & Roerbode van 27-6-1891

-  Donderdag - middag circa 4 uren ont- lastte zich boven onze gemeente en hare omstreken een zwaar onweder, vergezeld van hagel en fellen regen. Felle bliksem- schichten en ratelende donderslagen volg- den elkander onophoudelijk op, zoodat men vreesde, dat dit onweder kwade gevolgen zou hebben.
  Al spoedig, helaas! werd deze vrees op treurige wijze bewaarheid.
   De 30 jarige Gerardus Smeets,  die de pachthoeve   "St. Cornelis-hof"  , te Asen- ray, onder de gemeente Maasniel, voor zijne moeder bestuurde,  was op het veld werk- zaam geweest  en keerde, door het hevige weder overvallen, huiswaarts, waarbij hij eene schoffel op den schouder droeg. Op eens werd hij door den bliksem getroffen en    stortte     dood  neder.     Een oom, die hem vergezelde, werd voor den grond geworpen, doch bekwam verder geen letsel.

Ook werd de graanmolen van Nijssen, molenaar te Leeuwen, gemeente Maasniel, getroffen, waarbij een molenroede en de molenborst  werden  stukgeslagen.
    De schade wordt geschat op 1200.  De molen is echter tegen brandschade verzekerd.

 

TERUG